7434 Mezőcsokonya, Petőfi u. 26
+36 (82) 820 443
+36 (82) 820 443
info@biofa.hu

Adatvédelmi szabályzat

A Bitalon Kft. adatkezelési szabályzata

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Bitalon Kft.. (székhely: 7434 Mezőcsokonya, Petőfi Sándor 26, cégjegyzékszám: Cg 02-09-063240, nyilvántartó hatóság: Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság, adószám: 11019033-2-14) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Bitalon Kft.. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.avair.hu illetve a www.biofa.hu weboldal (a kettő ugyanaz, és a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a vásárlók adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, mindenki számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név:Bitalon Kft..

Székhely és levelezési cím: 7434 Mezőcsokonya Petőfi Sándor utca 26

Telefonszám:+36 72 48201

Email cím:biofa@hu.inter.net

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a számlázással és csomag küldéssel kapcsolatos adatokat kér.

A weblap használata regisztrációt nem igényel. A weblap semmilyen adatot nem tárol az idelátogató ügyfelekről.

Kizárólag megrendelés esetén kérjük az alábbi adatokat:

  • Számlázási név
  • Számlázási cím a NAV előírása szerint
  • Szállítási név
  • Szállítási cím
  • Szállítási irányítószám
  • Szállítási város
  • Telefonszám
  • Email cím

Hírlevelet nem küldünk.

3.2. Egyéb célú adatkezelés

Telefonos beszélgetéseket nem rögzítünk.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1.Az adatkezelésre a www.avair.hu, (www.biofa.hu) internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Vásárló önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Vásárló kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldalon történő vásárlás során a közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

4.2.Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, csak megrendelés esetén, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében

4.3.A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.4.Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1.A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a megrendeléssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

5.2.Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1.Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2.Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

DPD Hungária Kft.

1158 Budapest, Késmárk utca 14/b

futárszolgálati tevékenység

Magyar Posta ZRT.

1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.

futárszolgálati tevékenység

Fülöp . és Társa. Kft

7300 Komló

Kossuth L. utca 119., I/6 

Könyvelő

 

6.3.Az Bitalon Kft. a Vásárlók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Vásárló hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. VÁSÁRLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1.A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2.Szolgáltató a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Vásárló személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3.A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:Bitalon Kft.., 7434 Mezőcsokonya, petőfi Sándor utca 26
Ügyfélszolgálat: 06-72-482017, biofa@hu.inter.net

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1.Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.2.Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Vásárlók a Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Pécs, 2021. Január 7

 

 

Varga Dalma

ügyvezető