7434 Mezőcsokonya, Petőfi u. 26
+36 (82) 820 443
+36 (82) 820 443
info@biofa.hu

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BITALON.HU (AVAIR.HU) WEBÁRUHÁZBAN

A bitalon.hu webáruház az avair.hu címen is elérhető, a két cím egy és ugyanazt a webáruházat jelöli.

A bitalon.hu árlistában szereplő árak bruttó vételárak, forintban értendők és a 27%-os mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.

A termék rendeltetésszerű használatának elsajátításához minden terméknél megtalálható a teljes használati utasítás, amely pdf formátumban letölthető a termékek oldalon.

1. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
1.1. A Bitalon.hu online áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, elolvasta és megértette a rendelés menetét.

1.2. A Bitalon.hu webáruházat az alábbi vállalkozás üzemelteti:

Bitalon Kft
7635 Pécs, Holló dűlő 26
Székhely: 7635 Pécs, Holló dűlő 26
Telephely: 7630 Pécs, mohácsi út 16

Email cím: biofa@hu.inter.net
Adószám: 11019033-2-02
Cégjegyzék szám: 02-09-063240
Tel: 06-72 482017

A vállalkozás képviselőjének neve: Varga Dalma


Tel: 72/482017

1.3. A bitalon.hu webáruházban vásárolt termékek házhoz szállítását országosan a Magyar Posta végzi.

A kiszállítást a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül vállaljuk. Szállítási időpont későbbre is kérhető.

A küldési díj

1650,- Ft /csomag1.4. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéről megbizonyosodni, a csomag átvételét követően annak teljességéről megbizonyosodni. A vásárló csak a csomag átvételének napján élhet panasszal a csomag tartalmával szemben. Amennyiben a vevő nem él panasszal a csomag tartalmával kapcsolatban, abban az esetben a csomag tartalma teljesnek tekinthető a későbbiekben! A csomagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • A megrendelt terméket, termékeket
  • Jótállási jegyet
  • magyar nyelvű vevőtájékoztató
  • számlát

1.5. Szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljesíthetetlensége esetén a webáruházat üzemeltetőket kártérítési kötelezettség nem terheli.

1.6 A megrendelés akkor válik érvényessé ha a megrendelő e-mailben vagy telefonon visszaigazolja! Ekkor kap a vevő tájékoztatást a szállítás időtartamáról, az áru megérkezésének várható időpontjáról.

1.7 A csomagban küldött áruk vételárának kifizetése a csomag átvételekor történik. (utánvéttel kell teljesíteni) Tekintettel arra, hogy a Bitalon.hu webáruházban vásárolt termékek árának kifizetése nem az interneten keresztül történik, az utánvétes konstrukció miatt fizikailag a csomag átvételekor a szállítási címen vagy a postán, így a felhasználók számára a bitalon.hu virtuális áruház használata nem hordoz pénzügyi kockázatot. Amennyiben a vásárló a számára kiküldött árut saját hibájából nem veszi át, abban az esetben 3000Ft-os oda-vissza postaköltséget az üzemeltető részére köteles megfizetni! Csak a 3000Ft megfizetése, és biztosíték befizetését követően áll módunkban a terméket újból elküldeni.

2. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

Önnek a megrendelés után, de a kiszállítás megkezdése előtt joga van elállni a vásárlástól, minden következmény és indoklás nélkül. Ilyen igény esetén kérjük jelezze kollégánknak a 06-72-482017 telefonon, vagy e-mailban: Bi-ofa@hu.inter.net . A kiszállítást követő 8 napon belül joga van a vásárlástól elállni abban az esetben, ha a terméket a webáruházunkban rendelte meg, és a csomagolást még nem bontotta fel.
Ebben az esetben a terméket eredeti, sértetlen csomagolásban kell visszajuttatni cégünknek.

Amennyiben a vásárló a terméket már használta, és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor a bitalon.hu webáruház nem veszi vissza a terméket és nem fizeti vissza a termék árát, ilyen esetben a terméket a vásárló költségére visszaszállíttatja a vásárlónak.

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos költségeket, továbbá a díjmentes házhozszállítás költségeit az Bitalon KFT felé Önnek meg kell térítenie.
A vételár összegét cégünk a hatályos jogszabályoknak megfelelően 30 napon belül utalja vissza, csökkentve azt a fenti felmerülő költségekkel.

Az elállási jogról bővebben a 17/1999 - es kormányrendeletben olvashat.


17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
Hatályos: 2008. szeptember 1-től
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevők között kötött szerződésekről


A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;
d) az építési szerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.
(4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit
a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá
b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.
(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.
2. § (1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2) A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban - papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón - a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de - kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik - legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;
c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);
d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.
(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig
gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
6. § (1) Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.
(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A vállalkozás azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.
7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában a vállalkozás a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
(2) Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
(3) Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.
9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.
(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
10. § A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

A szállítás során bekövetkezett károsodásokért a Bitalon Kft nem vállal felelősséget. A vevő felelőssége, hogy a futárszolgálattól történő átvételkor a csomag sértetlenségét ellenőrizze.
11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.
(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.
11/A. § A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.
12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2)
(3) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.

370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről

3. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
3.1 A Bitalon.hu webáruházban csak akkor vásárolhat ha elfogadja jelen üzletszabályzatot.
3.2 A Bitalon.hu webáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.
3.3 Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt termék már nem szállítható, erről a megadott email címre a Bitalon.hu webáruház értesítést küld.
3.4 Garancia, szavatosság
3.4.1 Az eladó rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket értékesít, amelyek kereskedelmi szempontból forgalomképesek Magyarország területén.
3.4.2 A Bitalon.hu webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

3.4.3 Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyíthatóan hibásak. A garancia ideje 12 hónap. A garancia feltétele a rendeltetésszerű használat, melyet a termékhez mellékelt használati utasítás is részletez:
3.4.4 Jogos minőségi kifogás esetén az eladó biztosítja a hiba kijavítását, vagy indokolt esetben a termék cseréjét  de csak abban az esetben, ha a vevő számlával/blokkal/nyugtával igazolja eladónál történt vásárlását. Minőségi kifogás esetén a KERMI által kiadott mindenkori szabályok érvényesek, melyek a KERMI honlapján a http://www.kermi.hu/ honlapon, illetve az alábbi linken találhatóak meg.


Kapcsolódó rendeletek:
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról
Legfontosabb pontok (forrás: Kermi.hu):
A termék szavatossága azt jelenti, hogy az árucikk a vásárlás időpontjában megfelel a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Az ilyen áru alkalmas azokra a célokra, amire a hasonló dolgokat rendszerint használják, rendelkezik a hasonló termékek esetében szokásos minőséggel, a reklámban, árucímkén, fogyasztói tájékoztatón erre vonatkozóan tett nyilvános kijelentésekkel, stb. Ezért különösen ajánlott az árucímke, a különböző tanúsítványok és tájékoztatók beható tanulmányozása. A szavatosság ugyanakkor nem terjed ki a termék azon hibáira, amelyeket az eladó a vásárláskor felhívja a vásárló figyelmét.
A szavatosság szabályaitól a vásárló kárára eltérni nem lehet.
Ha a termék rendeltetésszerű használat, ápolás, tárolás, stb. ellenére meghibásodik, a szavatossági időtartamon belül ún. szavatossági reklamáció nyújtható be. A meghibásodás bejelentésekor az eladó hibás teljesítésére hivatkozva a vásárló lényegében azt állítja, hogy a meghibásodást eredményező ok már az eladáskor is benne volt a termékben, s az nem valamilyen erőszakos külső behatásnak, vagy a nem rendeltetésszerű használatnak a következménye. Ha ez bizonyítható, a vásárló reklamációja jogos. Ugyanakkor a termék rendeltetésszerű használat esetén történő elhasználódása alapvetően nem jogos ok a reklamációra.
A szavatossági időtartam fogyasztói szerződések esetében 2 év. Használt dolgok értékesítésekor a szavatossági idő 1 év.
A kétéves szavatossági időtartam két részre tagozódik. Az eladást követő első 12 hónapban a törvény megfogalmazása szerint "fel kell tételezni", hogy a hiba a termékben az eladáskor már benne volt, így ha ezzel az eladó nem ért egyet, neki kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett). Ha ezt bizonyítani nem akarja, vagy nem tudja, a reklamáció jogosnak minősül, s a vásárló élhet a szavatossági jogai valamelyikével.
A tizenharmadik hónaptól kezdve a kétéves időtartam végéig amennyiben az eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben. Ha e bizonyítás sikerül, a vásárló ekkor is élhet szavatossági jogaival.
A vásárló szavatosságai jogai közé a kijavítás, kicserélés, árleszállítás, szerződéstől való elállás (a vételár visszakérése) tartozik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
4.1 A felelősség korlátozása
4.1.1 A webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat elveszése.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely levél (függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett ), vagy bármilyen adat elvesztése. - Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei, amelyek az adatkommunikációt megszüntetik vagy megnehezítik.
4.1.2. A webáruház nem felelős semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
4.1.3 Az internetező felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait bármely nem kívánt eseménytől.
4.1.4. Egyedül a vásárló felelős a webáruház honlapjához való kapcsolódásáért és az áruházban való vásárlásért.
4.1.5. A webáruház nem vonható felelősségre semmilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
4.1.6. A webáruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Bitalon.hu webáruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.
4.1.7 A webáruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait bárminemű előzetes értesítési és indokolási kötelezettség nélkül.
4.1.8. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor megtalálható a webáruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
4.1.9. A webáruház perelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely honlap használó rovására történt csalás miatt.
4.1.10. Abban az esetben, ha a honlap látogatója bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Bitalon.hu webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

5. GARANCIA, SZERVIZ

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a készüléken kívül álló 151/2003.(IX.22) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával együtt érvényesíthető. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, vagy a készüléket a garancialevél címlistájában szereplő szakszervizeken kívül már más javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

6. ADATVÉDELEM

A Bitalon Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók, és vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át és gondoskodunk azok teljes körű biztonságos őrzéséről. Kivételt képez, amikor a harmadik fél az Bitalon Kft. szerződéses alvállalkozója (pl. futárszolgálat) és az Önnel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen a legszükségesebb adatok átadása. Továbbá amennyiben ezt számunkra a törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi. Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:

  • 1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
  • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourg-ban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről,
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A Bitalon Kft. kizárólag csak olyan adatokat kér melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.
A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Bitalon Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza és tárolja.